Навсякъде около Вас!

Нашите партньори в действие.
Презентации и успехи.
Магазин близо до Вас!

Решения за счетоводство

Счетоводни кантори

Софтуерните софтуерни решения на Microinvest са създадени така, че да задоволят напълно нуждите на всяка една счетоводна кантора. Чрез тези продукти, документооборота за всеки месец се въвежда много ефективно, тъй като няколко счетоводители могат едновременно да работят в една база от отдалечени места. Правата на достъп за всеки един потребител могат да бъдат ограничени и по този начин се запазва конфиденциалността на клиентите. Счетоводният софтуер може да работи при големи натоварвания, като се осигурява висока степен на защита на информацията и се сигнализира при допускане на счетоводни и операторски грешки.

Решенията на Microinvest обхващат абсолютно всички процеси в счетоводната дейност - създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО); издаване на фактури; водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи; начисляване на заплати и осигуровки; оформяне на електронен архив с документи към досието на служител; създаване на Декларация образец 1 (Д1), Декларация образец 6 (Д6), Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ; експорт на болнични към НОИ и др.

начало

Счетоводители на свободна практика

Софтуерните продукти, които  Microinvest  разработва, дават възможност да се използват в многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство и ТРЗ на неограничен брой фирми. Счетоводният софтуер и софтуера за управление на персонала са винаги актуални спрямо нормативната уредба и сигнализират при публикуването на всяка нова версия.

Софтуерните системи имат модул за бързо контиране, възможност за създаване на шаблон за често повтарящи се счетоводни операции като наем, лизинг, заплати и осигуровки; богати филтри за лесно намиране на информация; автоматично извеждане и попълване на  данни на партньори само по ЕИК; изготвяне на трудоемки справки като Счетоводен баланс, ОСК, ОПР, ОПП, Удостоверения за пенсиониранеУП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ, Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ и др.

начало

Счетоводство на фирма

Microinvest  може да Ви предложи завършена софтуерна система, която е необходима за цялостно управление на всички счетоводни процесите във фирмата Ви.  Всички издадени и получени първични счетоводни документи, както и начислени заплати и осигуровки за определен от Вас период се обменят между отделните модули и автоматично се осчетоводяват. Това улеснява и оптимизира многократно работата на счетоводния и административния екип.  За нуждите на ръководството е предоставена възможност за създаване на потребителски формули и справки, както и експорт в различни формати като  Excel, PDF, HTML и др.

Вградените функционалности до голяма степен автоматизират счетоводната работа като: автоматично осчетоводяване на покупки, продажби, платежни документи, заплати, преоценка; автоматично приключване на ДДС сметки, както и на приходни и разходни сметки (раздел 6, раздел 7); автоматично създаване на уведомления по чл. 62  и декларации (Образец 1 и Образец 6) към НАП, УП2 и УП3, файл за изплащане на заплати по банков път.

начало